LA WEB DE LA COORDINADORA

Web/Blog de la Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia (Desde 1977)

martes, 23 de julio de 2013

PROPOSTES DE TREBALL DE LA COORDINADORA


FEDERACIO COORDINADORA D´ENTITATS CULTURALS  DEL REGNE DE VALENCIA
(Desde 1977)


Valencia, 8 de julio de 2013
PROPOSTES DE TREBALL EN EL SI DE LA COODINADORA:

1.- Convocatoria d´una reunió informativa oberta a qualsevol entitat que vullga colaborar en les accions a dur a terme.

2.- Creació d´una comissio de treball en les següents finalitats:
            I.- Promoure una Iniciativa Llegislativa Popular davant les Corts Valencianes en la finalitat de Derogar l´Academia Valenciana de la Llengua per vulneracio de l´articul 6 de l´Estatut d´Autonomia valencià. Dita Inciativa deuda de ser encapsalà nominal i collectivament per tots els representants de les entitats presents en este acte.

            2.-Establir contactes institucionals de la Coodinadora i les entitats en les següents autoritats per a durlos les inciatives presses per les entitats:

                        1.- Decà de la Real Academia de Cultura Valenciana
                        2.-President de la Generalitat Valenciana
                        3.- Consellera de Cultura
                        4.- President de les Corts Valencianes
                        5.- President de la Real Academia Española de la Lengua
                        6.- Mijos de comunicacio

3.- Promocio d´un manifest académic partint de la recent comunicacio de la Seccio de Llengua i Lliteratura de la Real Academia de Cultura Valenciana al voltant de la naturalea de la llengua, la definicio de la RAE i la resposta de l´AVLL. Este manifest esta en llengua castellana i valenciana  per tal de poder demanar a professors, catedràtics, academics… etc  el seu recolçament a nivel nacional.

4.-Redacció d´una mocio muncipal al Ple dels ajuntaments posà a la firma de tots els grups municipals o regidors independents demanant el respecte a l´identitat idiomática de la llengua valenciana y a la defensa de la denominacio oficial de ´articul 6 de l´Estatut d´Atonomia Valencià.


5.- Estudi de la viabilitat d´accions, concentracions o manifestacions per tal del movilizar a la societat valenciana progresivament front a la Academia Valenciana de la Llengua i exigir a les autoritats politiques la seua desdotacio o disolucio, i la creacio d´un orgue acadèmic –en majoría sustancial de membres de la Real Academia (RACV)- .

1-Movilisacions en Ciutat de Valencia i Regne: 9 d´Octubre i atres dates. La movilisacio del 9 d´Octubre  es propon coma  una iniciativa netament cultural i social que deuria d´anar encapçalà per una pancarta unitaria portada pels tots els representants d´esta reunió en la representacio de les entitatas valencianiste. Per ad este acte, i donà la repercussio social del 9 d´Octubre es deuria de redactar un manifest “ad hoc” justificant la nostra presencia unitaria i repartirla entre els mils i mils d´assistents a la provesso.

2-Acte de protesta davant la seu de la Real Academia Española de la Lengua (RAE, (Madrid).

3-Atres. La proposta d´una nova i mes multitudinaria manifestacio es deu de plantejar en la mida de la repercussio social de l´assunt i dels mijos en que puga contar per a la seua exitosa convocatoria.

6.- Crear un orgue de difussio i prensa en el si de la Coordinadora que done cobertura a totes estes iniciatives i que faça un estudi i recull de tots els mijos actuals en el que conta el valencianisme: internet.

7.- Redifussio de la Llei de Defensa de les Senyes d´Identitat d´esta Coodinadora per tal de sensibilizar a l´opinio publica, mijos de comunicacio i partits politics de la necessitat de que es cree una llei de proteccio de l´identitat valenciana.

8.- Elaboracio anual d´una memoria de totes les accions coordinaes per FCECRV i la seua difussio.

PAUTES DE TREBALL:

1.-El treball de la comissio deura de ser aprovat definitivament per la Junta Directiva de la FCECRV per tal de que les seues conclussions  siguen frut del consens entre les entitats participants.

2.-Totes les valoracions negatives del signo que siguen deuran d´anar seguides d´una proposta alternativa construtiva que planteje una solucio  valencianista d´ample espectre a la dita critica.

3.-Tots els treballs no tindran publicitat sino per mig de l´orgue de difussio creat a l´efecte per tal de que l´informacio siga ordenà i sense contradiccions.

4.- Tant la Comissio com la Junta Directiva es reunirá, al manco, una vegà al mes per a possar en comu els treballs i conclusions.

5.-  Les actuacions propostes en este programa aixi com els treballs de la Comissio i de la FCECRV son propietat intelectual d´esta Coordinadora i de les entitats adherides en el seu conjunt, no individualment, ya que son expressio del seu treball en comú. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario